Bestilling | Rejsebetingelser | Tilmeld nyhedsbrev | Om SeaDane Travel | Katalog | Kontakt | Forside

Rejseoversigt

NYT KATALOG feb. 2024
Grupperejser - krydstogt
Revyaften den 20. juni 2024
Gratis info-møder
Hovedsponsor for KIF Kolding
Privatlivspolitik
Medlem af Rejsegarantifonden

GENERELLE REJSEBETINGELSER

 

Arrangement
Rejserne i dette program er arrangeret af Seadane Travel i samarbejde med rederier, flyselskaber, hoteller og lokale turarrangører.

Tilmelding
Tilmelding foretages hos Seadane Travel og er bindende for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret vilkårene i disse og de på bekræftelsen/fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.

Betalingsbestemmelser
Et depositum opkræves ved bekræftelse af reservationen. Sygeafbestillingsforsikring skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal være indbetalt senest på den dato, som fremgår af bekræftelsen på rejsen (75-90 dage) eller samtidig med depositum, hvis rejsen bestilles indenfor 90 dage før afrejse. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at man har dem i hænde senest 10-14 dage før afrejse.

Afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på din bekræftelse/faktura: Efter betaling af depositum og indtil 60 dage før afrejse er depositum tabt. Ved annullering mindre end 60 dage før afrejse eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen mistes 100 %.

Såfremt der inden for et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Ændring
Ændring af rejsearrangementet mindre end 60 dage før afrejse betragtes som annullering og gebyrer som nævnt under ”Afbestilling” opkræves.

Prisændringer
Priserne er baseret på de i øjeblikket (februar 2024) gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 21 dage før rejsens påbegyndelse. Prisændringer vil blive pålagt, hvis den samlede nettopris overstiger kr. 500 pr. person. Generelle prisnedsættelser som følge af ekstraordinære prisfald på flybilletter etc. vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

Rejseforsikring 
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler, at du kontrollerer dine forsikringsforhold grundigt og tegner en evt. supplerende forsikring.

Oplysninger om korrekt navn i pas 
Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt at dit/jeres navn(e) på deltagerbeviset er påført korrekt, idet det danner grundlag for udskrivning af øvrige rejsedokumenter etc. Navnet skal være nøjagtig som anført i dit aktuelle pas, altså inkl. evt. for-, mellem- og efternavn/e. Kunstnernavne og mellemnavne må således ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for rederi, flyselskab og arrangør. Afvisningen vil blive betragtet som en afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge. Evt. navnerettelser skal være arrangøren i hænde senest ved indbetaling af depositum, idet der ved en senere rettelse kan blive opkrævet aktuelle omkostninger samt et gebyr på op til kr. 1.000,00.

Overdragelse
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På grund af de restriktive rejsebetingelser, er det ikke tilrådeligt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på mindst kr. 1.000 pr. person + evt. gebyrer til leverandører. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for betaling af evt. restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Aflysning 
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Arrangørens ansvar
Seadane Travel optræder som agent for rederier, lokale hoteller og agenter. Seadane Travels ansvar for mangler samt person- eller tingskade er begrænset til de erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik.

Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og evt. vaccinationer. Ved fremmed statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til evt. visum. Den rejsende skal endvidere ved bestilling oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør/rejsebureau.

Kunden skal møde rettidigt op på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. Man skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

Rejsens gennemførelse
Priserne på grupperejsen er baseret på min. 25 deltagere pr. afrejse. Arrangøren forbeholder sig ret til, såfremt at dette antal ikke er tilmeldt, at aflyse rejsen, alternativt opkræve et tillæg, da omkostningerne ved at gennemføre turen med færre deltagere overstiger indtægterne. Meddelelse om merpris / aflysning skal være kunden i hænde senest 21 dage før afrejse.

Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant så snart manglen er konstateret, således at Seadane Travel straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde senest 7 dage efter rejsens afslutning.

Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet. Seadane Travel er medlem af Rejsegarantifonden (medlemsnummer 3146).

Persondata & Samtykkeerklæring
Fra den 25. maj 2018 kom der nye regler fra EU om behandling af persondata – den såkaldte Persondataforordning. Formålet med denne lov er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

Det er vigtigt for Seadane Travel, at vi beskytter vore kunders personoplysninger, og overholder reglerne i forordningen. Læs mere om vores privatlivspolitik på vores hjemmeside. 

For at Seadane Travel må anvende og videregive personlige data til f.eks. rederier, flyselskaber, hoteller, andre samarbejdspartnere og myndigheder i forskellige lande, så kræver dette skriftligt samtykke fra hver enkelt rejsedeltager. Der udsendes derfor – efter kundens indbetaling af slutraten for rejsen – en samtykke-erklæringsblanket, som hver enkelt rejsedeltager skal underskrive. Uden dette samtykke må Seadane Travel ikke videregive og anvende kundens data, og kunden vil ikke kunne deltage i rejsen.

Værneting og lovvalg
Værneting er retten i Sønderborg. Eventuelle søgsmål mod Seadane Travel skal afgøres ved dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. 

 

 

 

SeaDane Travel • Stenløkke 15 • 6400 Sønderborg • tlf.: 70 236 999 • mail: ksc@pc.dk • CVR/SE-nummer: 33 28 77 63